Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

1. Загальні положення

1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (Оферта) спрямована на невизначене коло дієздатних фізичних та юридичних осіб, які добровільно здійснюють благодійну діяльність та є відвідувачами сайту: https://woodins.org , (далі кожна з таких осіб – Благодійник) та є публічною пропозицією Благодійної організації «Благодійний Фонд «Сподіваюсь і вірю», код ЄДРПОУ 33777790 (далі – Фонд), в особі Голови Правління Касаткіна Владислава Юрійовича, який діє на підставі Статуту, укласти договір з кожним Благодійником, що звернеться щодо надання благодійної пожертви на викладених нижче умовах.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна, добровільна та безповоротна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Фонду, а Фонд зі своєї сторони приймає таку благодійну пожертву та зобов’язується використовувати її для проведення благодійної діяльності відповідно до Статуту та законодавства України.

2.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких інших благ для жодної зі сторін.

2.3. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (згідно ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

2.4. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3. Акцепт Договору

3.1. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями без будь-яких виключень та/або обмежень, ознайомлений зі Статутом Фонду, та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв із правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі, що не може перевищувати 20 відсотків надходжень до Фонду у поточному році.

3.2. Оферта вважається акцептованою, а Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду або їхнє оприбуткування у касі Фонду.

3.3. Сторони погоджуються, що з моменту акцепту Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Закону України «Про благодійнудіяльність та благодійні організації». При цьому Сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Порядок надання благодійної пожертви

4.1. Благодійник самостійно, на власний розсуд визначає розмір пожертви та має право запитати у Фонду та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду.

4.2. Благодійні пожертви можуть надаватись Благодійником шляхом:

4.2.1. здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті;

4.2.2. здійснення грошового переказу на поточні рахунки Фонду за реквізитами Фонду.

4.3. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи.

4.4. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з Фонду.

4.5. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

4.6. Благодійні пожертви не підлягають поверненню Благодійнику. У разі виникнення неконтрольованої ситуації питання повернення помилково відправленої суми розглядається у індивідуальному порядку.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Благодійник має право:

5.1.1. без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Фонду благодійну пожертву протягом всього строку дії цього Договору;

5.1.2. отримувати інформацію про використання його благодійної пожертви шляхом ознайомлення зі звітністю Фонду, що розміщується на Сайті Фонду;

5.2. Фонд зобов’язаний:

5.2.1. надавати на вимогу Благодійника звіт щодо спрямування та цілей використання благодійної пожертви;

5.2.2. використовувати отримані благодійні пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду;

5.2.3. зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Благодійника у відповідності до Політики конфіденційності Фонду;

5.3. Фонд має право:

5.3.1. отримувати благодійні пожертви, використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;

5.3.2. використовувати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України«Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

5.3.3. змінювати напрямки використання благодійної пожертви в межах статутної діяльності Фонду.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.

6.2. Фонд не несе відповідальності у разі дії або бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких він не зміг виконати свої зобов’язання за Офертою.

7. Порядок вирішення суперечок

7.1. Усі суперечки, що виникають при виконанні цього Договору,укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.

7.2. Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 10(десяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для суперечки. Претензія розглядається протягом 30 (тридцяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Стороні, якій її адресовано.

7.3. У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, суперечка, що виникла, підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору.

8.2. Оферта набуває чинності з дня розміщення її на Сайті Фонду та діє безстроково. Фонд має право скасувати Оферту в будь-який час без пояснення причин. У Оферту в односторонньому порядку можуть бути внесені зміни і доповнення, які вступають в силу з дня їх розміщення на Сайті Фонду.

8.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною (актуальною) редакцією на Сайті.

8.4. Благодійник не може вимагати розірвання даного Договору, окрім випадків передбачених законодавством. 8.5. Здійснюючи дії, передбачені цим Договором, Благодійник підтверджує, що ознайомлений з умовами та текстом цього Договору, усвідомлює значення своїх дій, беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, необтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України№361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та повністю погоджується з умовами цього Договору.